ردیفهای سازی و آوازی اجرا شده

ردیف های سازی :

1 – ردیف سازی میرزا عبدالله : به روایت و اجرای تار نورعلی برومند، و اجرای حسین علیزاده و ارشد طهماسبی و اجرای سه تار توسط حسین علیزاده و داریوش طلائی و اجرای کمانچه توسط مهدی آذرسینا و اجرای نی توسط جمشید عندلیبی .

 2 – ردیف سازی موسی معروفی : بر گرفته از ردیف های میرزا عبدالله. آقا حسین قلی و سه نفر دیگر از موسیقی دان های قدیم و به خط نت موسی معروفی و اجرای تار سلیمان روح افزا .

3 – ردیف سازی علی اکبر شهنازی : به خط نت حبیب الله صالحی  و اجرای تار علی اکبر شهنازی .

4- ردیف سازی سعید هرمزی : که نت آن در جزوه های همساز توسط محمد رضا ابراهیمی و علی صمدپور گردآوری شده است و اجرای با سه تار سعید هرمزی موجود است .

5 – ردیف سازی منتظم الحکما : که توسط حاجی مهدی قلی هدایت ( مخبر السلطنه ) و بر اساس آنچه میرزا مهدی خان صلحی ( منتظم الحکما ) که شاگرد میرزا عبدالله نیز بوده با سه تار نواخته که امروزه فقط  نت آن باقی است .

6 – ردیف سازی ابوالحسن صبا برای ویلن وسنتور .

7 – ردیف سازی موسیقی ایرانی : روایت  مرتضی نی داوود  که نوارهای آن در دسترس است .

8 – ردیف سازی آقا حسین قلی : که تنها دستگاه شور آن با اجرای خود استاد و بقیه دستگاهها با اجرای تار علی اکبر شهنازی در دسترس است .

9 – ردیف سازی فرامرز پایور : ابتدایی و چپ کوک برای سنتور.

10 – ردیف سازی موسی معروفی برای ویولن .

 

 ردیف های آوازی :

1 –ردیف آوازی محمود کریمی : که توسط خود وی ضبط شده و دکتر محمد تقی مسعودیه آنرا آوانگاری ( نت نویسی ) کرده است . ارشد تهماسبی نیز براساس نت نگاری دکتر مسعودیه ، کتاب "جواب آواز" را برای تار و سه تار ارائه داده است که آلبوم آن نیز با اجرای تار ایشان موجود است.

2 – ردیف آوازی عبدالله دوامی : که نوار های آن با همراهی تار محمدرضا لطفی موجود است و همچنین دستگاه شور آن را محمدرضا لطفی به خط  نت  نوشته است .

3 – ردیف آوازی مکتب اصفهان : به روایت حسن کسایی اجرا با سه تار و آواز ( حسن کسایی ) که فقط نوارهای آن در دسترس است .

4 – ردیف آوازی سید حسین طاهرزاده : که برخی از نوارهای آن موجود است .

/ 0 نظر / 215 بازدید