صدای شما چگونه است؟

بعضی صداها پرمایه و غنی، برخی دیگر آوازگونه، تعداد گرم و دلنشین، گروهی آکنده از افاده، و سرانجام پاره‌ای هم سرد، بی‌احساس و یکنواختند. لحن صدا از کیفیت صوت، گویای احساست، عواطف و تفاوت در معانی است. زیر و بم صدا، تعیین‌کنندة نت بالا یا پایین یا ترکیبی از این دو نت است که موجب تنوع صدا و قوت آن می‌شود. ترکیب مناسبی از سرعت کلام و زیر و بم صدا موجب جذابیت کلام است.

صدای بعضی افراد، مانند شهدی که از ظرفی خارج می‌شود، بسیار آرام است. شماری دیگر باسرعت و یک نفس چهچه می‌زند. پاره‌ای دیگر هم‌ بسان گلوله‌هایی که از مسلسلی شلیک می‌شود، کلمات را با فشار از دهان بیرون می‌رانند.

تعدادی هم صدای‌شان به جیغ و ناله بیشتر شباهت دارد. زیر و بم متغیر در کلام، همچنین سرعت آن در برداشت دیگران از پیام ما تأثیر می‌گذارد.

/ 0 نظر / 5 بازدید